Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GEJE TRUCK HYDRAULICS BV

ARTIKEL 1 DEFINITIE
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: de besloten vennootschap GEJE TRUCK HYDRAULICS BV handelsregister nummer 01132733.
2. Koper: Iedere koper of opdrachtgever van Leverancier.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden op alle met Leverancier gesloten overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en gedane aanbiedingen deze voorwaarden.
2. Eventuele inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
3. Als enige bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Leverancier en Koper zullen dan in overleg treden om de nietige c.q. vernietigde bepaling te vervangen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
4. Indien schriftelijk overeengekomen bedingen afwijken van deze algemene voorwaarden, zullen de overeengekomen bedingen prevaleren, doch blijven de overige bedingen van deze algemene voorwaarden onverminderd in stand.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand, nadat Leverancier een bestelling schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd dan wel tot levering van de bestelling overgaat. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende twee weken na de datum van de offerte doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2. Door Leverancier in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, brochures, circulaires, advertenties, illustraties, prijslijsten of in andere bescheiden gedane opgaven van hoeveelheid, verpakking, afmetingen, vermogen, verbruik, gewicht, kleur, gehalte, samenstelling, prijs etc. (alles in de ruimste zins des woords) worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn verstrekt en binden Leverancier niet. 
3. Voor fouten in – en afwijkingen van – afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van afmetingen en gewichten, voorkomende op de website van Leverancier en/of in prijslijsten en/of in folders en/of in aanbiedingen en/of in orderbevestigingen is Leverancier niet aansprakelijk.
4. De aanbiedingen van Leverancier zien uitsluitend op de aanbieding van technische producten. Leverancier biedt geen “engineering” dienstverleningen aan noch wordt montage hulp geleverd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. De door Leverancier verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, prijslijsten, offertes e.d. blijven eigendom van Leverancier. Zonder schriftelijke toestemming van Leverancier is kopiëren en/of overnemen daarvan, geheel of gedeeltelijk, niet toegestaan terwijl inzage aan derden niet mag worden gegeven. Hetzelfde geldt voor door Leverancier verschafte technische gegevens.
6. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Leverancier onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Leverancier binden Leverancier pas nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 RECLAMES
1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Leverancier te melden. 
3. Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de garantieduur schriftelijk te melden aan Leverancier.
4. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane order(s) bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd.
5. In een reclame kunnen niet worden betrokken:
- eerder geleverde zaken,
- nog te leveren zaken,
ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde (koop)overeenkomst.

ARTIKEL 5 GARANTIE
1. Voor zaken die door Leverancier worden betrokken van fabrikanten en toeleveranciers en zonder verdere bewerking of behandeling worden door geleverd aan Koper, geldt de garantie die daarop door de betreffende fabrikant of toeleverancier wordt verleend. Garantie-aanspraken over voornoemde zaken zullen door Leverancier worden doorgeleid naar de fabrikant of leverancier, aan wiens oordeel Leverancier zal mogen refereren.
2. Ter zake van door Leverancier uitgevoerde reparatie- en revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de gebruikte materialen. 
3. Leverancier garandeert in alle overige gevallen gedurende een periode van 3 maanden na aflevering dat de door haar verkochte zaak vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Als de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft Koper recht op herstel van de zaak. Leverancier kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
4. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in artikel 11.
5. De garantie vervalt indien Koper:
- bij montage/installatie van het geleverde niet de instructies volgt van de fabrikant of Leverancier werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten
- het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruikt dan wel doet of laat gebruiken. 
De garantie vervalt eveneens indien er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid, waaronder begrepen een onjuist gebruik van de geleverde zaken, dan wel ten aanzien van enige beschadiging als gevolg hiervan.
6. Indien Leverancier ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Leverancier. 
7. Het beweerdelijk niet nakomen door Leverancier van haar garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst.
8. Indien Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Leverancier met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- meer gehouden. 

ARTIKEL 6 (AF)LEVERING EN RISICO-OVERGANG
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van enige levertermijn met meer dan twee maanden heeft Koper het recht Leverancier per aangetekende brief in gebreke te stellen met sommatie de zaken alsnog binnen 10 werkdagen te leveren. Ingeval van in verzuim raken van Leverancier zonder rechtsgeldig beroep op overmacht waardoor Leverancier niet alsnog binnen 10 werkdagen kan leveren, heeft Koper het recht de overeenkomst na verloop van voornoemde 10 dagen schriftelijk te ontbinden.
Leverancier is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Ontbinding kan niet plaatsvinden indien Koper aan Leverancier alsnog een andere termijn geeft om de leveringsverplichting na te komen en deze termijn door Leverancier expliciet wordt aanvaard.
2. Alle leveringen binnen Nederland en binnen de EU, tenzij anders overeengekomen, geschieden Ex Works (Af Fabriek) conform Incoterms 2020 en worden geacht te zijn geschied zodra Koper bericht van Leverancier ontvangt dat de zaken bij de vestigingsplaats van Leverancier zijn aangekomen c.q. aanwezig zijn. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Koper bericht van Leverancier ontvangt dat de zaken bij Leverancier zijn aangekomen c.q. aanwezig zijn.
3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bedrijf Leverancier, begane grond.
4. Leveringen buiten de EU, tenzij anders overeengekomen, geschieden Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder) conform Incoterms 2020. Het risico van de zaak gaat in dit geval over op het moment dat de zaak wordt overgedragen aan vervoerder.
5. Bij transport geregeld door Leverancier of Koper reizen de zaken voor risico van Koper. Als Koper geen tijdige instructies geeft over de wijze van verzending, is Leverancier vrij, in de keuze van vervoer.
6. Indien Koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of als speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan Koper in rekening gebracht.
7. Het is Leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Als de zaken in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, onverminderd de opeisbaarheid van de vordering van Leverancier i.v.m. de geleverde zaken. De eventuele schade, die in dit geval voor Leverancier ontstaat, kan op de Koper worden verhaald, waarbij alsdan tenminste een forfaitair bedrag van € 250,00 ter zake schade verschuldigd is.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door Leverancier geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit met Leverancier gesloten koopovereenkomsten volledig is nagekomen. Leverancier behoudt zich de eigendom van die zaken eveneens voor totdat enige vordering tot schadevergoeding wegens het door de Koper tekortschieten in de nakoming van in de eerste zin bedoelde overeenkomsten, is voldaan.
2. Het is, zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is overgegaan, Koper niet toegestaan de door de Leverancier geleverde zaken te verkopen, te verpanden of aan een derde enig recht op de zaken te verlenen. Met dit beding wordt goederenrechtelijke werking beoogd. Niettegenstaande het voormelde eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de koper op het moment van de levering.
3. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, is Leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden, die die zaken voor Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Als de door Leverancier geleverde zaken al zijn geïnstalleerd in een aan de Koper toebehorende zaak, zal de Koper op eerste verzoek van Leverancier de verkochte zaken demonteren en deze aan Leverancier ter beschikking stellen onverminderd het recht van Leverancier om zelf tot een dergelijke demontage over te gaan. De kosten voor deze demontage zijn voor rekening van de klant.
Koper is verplicht alle medewerking te verschaffen bij de terugneming op straffe van een boete van 10% van het door hem aan Leverancier verschuldigde bedrag voor iedere dag dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet volledig worden geretourneerd aan Leverancier, met een minimum van € 175,00 per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 8 PRIJS
1. Opgegeven prijzen gelden voor levering af Joure en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzendkosten en verpakkingskosten. De Koper erkent dat voormelde belastingen en kosten te zijnen laste zijn en door Leverancier aangerekend kunnen worden.
2. Als tussen de data van aanbieding en koop, ook indien Leverancier een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen de datum van koop en levering door oorzaken buiten de macht van Leverancier een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Leverancier bevoegd deze door te berekenen.
3. De Koper is gehouden iedere meerprijs voortvloeiende uit een wijziging van de oorspronkelijke bestelling, ongeacht of deze door de Koper gewenst is, te vergoeden.

ARTIKEL 9 BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. 
2. Leverancier heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Koper te verlangen, zaken onder rembours te verzenden of te verlangen dat de Koper ten genoegen van Leverancier zekerheid stelt voor de voldoening van haar verplichtingen. Koper verleent Leverancier hierbij uitdrukkelijke en onherroepelijke machtiging om deze zekerheid namens Koper ten behoeve van zichzelf te vestigen. Een eventuele vooruitbetaling kan uitsluitend met de eindfactuur en niet met tussentijdse facturen worden verrekend. 
3. Leverancier behoudt zich het recht voor om de levering van de goederen uit te stellen totdat volledige betaling is ontvangen.
4. Een klacht over of een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier en/of de factuur geeft de Koper niet het recht om zijn betaling op te schorten.
5. Klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum bij Leverancier schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.
6. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Leverancier is ontvangen, is Koper van rechtswege in gebreke en is Koper Leverancier een rente verschuldigd van 12% per jaar, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Leverancier het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 onverminderd de over deze kosten verschuldigde BTW, welke incassokosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn.
7. Alle betalingen van Koper aan Leverancier strekken in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna op de (forfaitaire) schadevergoeding, vervolgens ten behoeve van opgekomen rente en tot slot ter voldoening van de hoofdsom.
8. Ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van dan wel op Koper dan wel een aanvraag hiertoe, zijn alle vorderingen van Leverancier op Koper - uit welke hoofde dan ook – direct opeisbaar.
9. De Koper doet afstand van ieder recht op verrekening, korting, opschorting en/of schuldvergelijking.
10. De Koper is verplicht alle door Leverancier in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

ARTIKEL 10 ANNULERING EN RETOURNAME
1. Annulering van zaken is alleen mogelijk wanneer dat vooraf schriftelijk met Leverancier is overeengekomen, onverminderd de overige in dit artikel opgenomen voorwaarden. Producten kunnen tot 1 maand na verzenddatum zonder annuleringskosten retour worden gezonden. Ontvangt Leverancier de producten 1 maand of later na verzenddatum retour dan wordt 15% van netto verkoopprijs aan annuleringskosten in rekening gebracht. Indien Leverancier de artikelen 2 maanden na verzenddatum retour ontvangt wordt dit 25%. Na 3 maanden kunnen artikelen niet meer retour worden gezonden.
2. Door Leverancier worden niet retour genomen producten:
- welke beschadigd zijn;
- welke al gemonteerd zijn geweest;
- waarvan de verpakking beschadigd is, vervuild is, of ontbreekt;
- waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door Leverancier zijn geleverd;
- met een verkoopwaarde minder dan € 25,00 netto exclusief BTW per stuk.
3. Wanneer Koper goederen wil retourneren dient zij schriftelijk Leverancier daarvan op de hoogte te stellen, vergezeld met aankoopfacturen/referentie.
4. De retourzending zal door Leverancier in behandeling worden genomen, mits deze binnen 14 dagen na leveringsdatum franco in haar bezit is.
5. Door Koper per abuis foutief bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen na leveringsdatum worden geretourneerd mits ongeopend, in de originele verpakking, ongebruikt, voorzien van alle bijbehorende bescheiden en voorzien van de pakbonnen. Bij retourname behoudt Leverancier zich het recht voor om behandeling- en administratiekosten te berekenen aan Koper.
6. Producten en/of zaken welke speciaal voor Koper door Leverancier worden besteld, kunnen niet worden geannuleerd voor levering.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering is gedekt, als en voor zover aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Als de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
2. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of van derden als gevolg van eventuele tekortkomingen in de geleverde zaken, hieronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. In geen geval kan Leverancier aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste instructies door een werknemer of vertegenwoordiger van Leverancier.
4. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor de werking van machines en/of installaties als er door Leverancier geleverde zaken worden toegepast en/of gemonteerd.
5. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor (teken)fouten in tekeningen, schema’s et cetera die eventueel aan Koper ter beschikking mochten worden gesteld. Leverancier is ook nimmer verantwoordelijk voor het ontwerpen en/of de engineering en/of werking van machines tenzij tussen Koper en Leverancier expliciet schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier gelden slechts dan niet, als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of haar bedrijfsleiding.
7. Iedere vordering van Koper op Leverancier verjaart na verloop van 1 jaar, en vervalt na verloop van 2 jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 12 VRIJWARING
1. Koper vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Leverancier toerekenbaar is.
2. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 13 ONTBINDING
1. Leverancier is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
– Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
– door vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van de Leverancier kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement van de Koper, van beslaglegging ten laste van de Koper, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, van schuldsanering of een andere omstandigheid de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Leverancier op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is Leverancier op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Ingeval van ontbinding door Leverancier, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

ARTIKEL 14 OVERMACHT
1. De Koper kan van Leverancier geen nakoming vorderen en Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade als het niet, niet tijdig of gebrekkig nakomen het gevolg is van een van buiten komende oorzaak die niet aan Leverancier kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht van Leverancier wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Leverancier kan worden verlangd en voorts iedere omstandigheid die Leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, waaronder doch niet beperkt tot: besluiten en maatregelen van enige overheid; het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook; inbeslagname; arbeidsconflicten; gebrek aan personeel door ziekte of anderszins; gebrek aan of vertraging in vervoer; brand; diefstal; bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of gegevens; het geheel of ten dele ontbreken van benodigdheden als gas, water, elektriciteit en communicatielijnen; stakingen bij Leverancier of haar toeleveranciers; gebrek aan grondstoffen, materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten alsook prijsstijgingen van meer dan 3% van deze grondstoffen, materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Leverancier afhankelijk is en algemene vervoersproblemen; omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor Leverancier bemoeilijken waaronder tevens doch niet beperkt tot wordt verstaan het niet voldoen aan de door Leverancier gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren producten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
2. Leverancier heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Gedurende de periode waarin overmacht algehele of gedeeltelijke nakoming verhindert worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, dan wel het te leveren, afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 15 VARIA
1. Met het niet inroepen door Leverancier van haar toekomende rechten, doet zij nimmer afstand van deze rechten.
2. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Leverancier en/of haar groepsvennootschappen gebruikt en worden nooit aan derden gegeven, behalve wanneer noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Leverancier en haar groepsvennootschappen respecteren de privacy van de klant en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie van de klant vertrouwelijk wordt behandeld. De klant geeft hierbij toestemming om haar gegevens te gebruiken om de klant te informeren over productaanbiedingen van Leverancier, alles in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
1. Alle door Leverancier aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Eventuele geschillen tussen Koper en Leverancier zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Leverancier, eventuele voorzieningen die in geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen op grond van dwingend recht.

ARTIKEL 17 PRIVACY
1. Leverancier verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Leverancier zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Leverancier wordt verwezen naar het privacyreglement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van Leverancier (www.geje.nl).
-
Lage kosten

Uw kosten houden wij laag door het efficiënt inpakken en slim combineren van zendingen.

-
Snelle levering

Besteld vóór 16:00 uur? Uw bestelling wordt dezelfde werkdag nog verzonden.

-
Levering op maat

Voor elk merk en type truck en elke toepassing voor laden en lossen hebben wij een passende oplossing.

-
Ruime voorraad

Wij beschikken over een ruime voorraad van een breed assortiment aan hydrauliek.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen